Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi  :  7 
  
Yasal Kapsam  :  13 b/1 
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet  :  1. adım ... - 135.238,00 
Ortak Alım  : Hayır 
Sınır Değer  :   İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar 
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı  :   Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir. 
 
NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR
GÜMÜŞHANE KÖSE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 
Karayolu İle Kömür Yüklemesi,Nakliyesi,Boşaltılması,Depolanması,Dağıtılması,Teslimi ve İstiflenmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/111151
1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Mahallesi Mahmut Oltan Sungurlu Caddesi 320/1 29650 KÖSE/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası : 4564115193 - 4564115193
c) Elektronik Posta Adresi : hsancar_029@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :
Erzincan’dan – Köse Merkez'e Nakliye İşi 550 Ton Köse'den İlçeye Bağlı 14 Köyüne Nakliye İşi 410 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Erzincan Tren İstasyonu - Köse İlçe Merkezi ve 14 Köyü
c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 25(yirmi beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Köse İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Fatih Mahallesi Mahmut Oltan Sungurlu Caddesi No:320/1 Kaymakamlık Binası Kat:2 29650 - KÖSE / GÜMÜŞHANE 
b) Tarihi ve saati : 19.03.2018 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Karayolu ile Yapılan Her Türlü Malzeme Nakliyat İşi, Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Köse Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kaymakamlık Binası Kat:2 29650 - KÖSE / GÜMÜŞHANE  adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Köse İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Fatih Mahallesi Mahmut Oltan Sungurlu Caddesi No:320/1 Kaymakamlık Binası Kat:2 29650 - KÖSE / GÜMÜŞHANE  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.