KURULUŞU:

Mülki Yönetim açısından Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü görevi büyük önem arz etmektedir. Valilik ve Kaymakamlık Bürolarının kuruluşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumlulukları;5442 Sayılı İl İdaresi Kanununuile bu kanunun ek ve değişikliklerine dair3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve görevleri Hakandı Kanununilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan' Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş görev ve Çalışma Yönetmeliği'ile belirlenmiştir.

AMACI:

Yazı İşleri Müdürlüğü. İlçe Mülki İdare Bölümü içinde hizmet gören ve Kaymakam'a doğrudan bağlı olarak çalışan merkezi idarenin ilçe kademesindeki birimidir.

BULUNDUĞU YER:

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü Hükümet Konağı Binasının 2 inci katında Kaymakamlık Makamı ile aynı yerde hizmet vermektedir

PERSONEL DURUMU:

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü1-Müdür, 2-Memur, 1-Koruma ve Şoför ve 1- Daimi İşçi personel ile hizmet vermektedir.

TARİÇE:

İlçemiz nahiye iken, 1989 yılında 19 Haziran 1987 Tarih ve 3392 Sayılı Kanun ile ilçe olmuş ve aynı Kanun ile Kaymakamlık ile birlikte ilçe Yazı İşleri Müdürlüğü kurulmuştur.

İLETİŞİM:

Tel Santral: 0 456 411 50 72
Fax: 0 456 411 51 93
e-posta adresi :
bilgi@kose.gov.tr
Web Adresi :
www.kose.gov.tr

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANINA GİREN İŞ VE İŞLEMLER

YAZI İŞLERİ BÜROSU

 1. Evrak havale ve dağıtımı,
 2. Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,
 3. Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT, özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri.
 4. Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet),
 5. Vakıflarla İlişkiler,
 6. Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri.
 7. Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri.
 8. Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma.
 9. Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler.
 10. Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri,
 11. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri,
 12. Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri,
 13. Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu.
 14. Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi,
 15. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri,
 16. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri,
 17. Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler.
 18. İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.

DERNEKLER BÜROSU

Derneklerle ilgili işlemler.

İNSAN HAKLARI KURULU

İnsan Hakları İlçe Kurulu Faaliyetleri, Denetimleri.

İDARE KURULU BÜROSU

1. İl İdare Kurulu karar ve işlemleri
2. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler.
3. Nüfus ve askerlik para cezaları.
4. İmar iş ve işlemleri,
5. Disiplin kurulu karar iş ve işlemleri.
6. 1609 sayılı kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar.
7. Görevden uzaklaştırma işlemleri.
8. Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar.
9. Muhtaçlık ve bakım belgeleri.
10. Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği
işlemleri.
11. Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler.
12. Askerliğe karar verme işleri.
13. Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme.

MAHALLİ İDARELER BÜROSU

 1. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili vesayet iş ve işlemleri.
 2. Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
 3. Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
 4. Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
 5. Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
 6. Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri.
 7. Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.

ÖZEL KALEM BÜROSU

 1. Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar.
 2. Protokol, ağırlama ve kabuller
 3. Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlamalar,
 4. Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler.
 5. Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler.
 6. Sıkıyönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri
 7. İstihbarat hizmet ve konuları (Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil)
 8. Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler)
 9. Mülakatlar (Sınır il ve ilçelerinde)

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

1. Halkla İlişkiler. TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler, basın toplantıları.
2. Kaymakamlılığa elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü, 8. madde gereğince imza yetkisi
verilengörevlilerin imzasına hazırlama işleri.
3. Basın kartı ve resmi ilan işleri.

PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU

 1. Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması.
 2. Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması.
 3. İlçe programı hazırlanması ve uygulanması.
 4. Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler.
 5. Genel durum raporları.
 6. İl koordinasyon Kurulu çalışmaları.
 7. İdare şube başkanları toplantıları.
 8. Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim.

HUKUK İŞLERİ BÜROSU

1. İdari yargıya başvurma işleri.
2. İnceleme ve denetleme işleri (Kaymakamlığın dernekler, sendikalar, vakıflar, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili olup, emniyet ve Jandarma görevleri dışında kalangözetim ve denetim iş ve işlemleri.)
3. Kaymakamlık-Konsolosluk ilişkileri, imza ve tasdik işlemleri.
4. Şefliğin teftiş ve denetimi ile ilgili işlemler.
5. Genel emirler.